- Шинэ короновирусын халдвараас сэргийлэх зорилгоор Нийслэлийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүх хуралдаанд оролцохоор тус шүүхэд хүрэлцэн ирэх хэргийн оролцогчид болон бусад иргэдийг амны хаалт /маск/ зүүж ирэхийг сануулж байна.
x

Давж заалдах журмаар хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа

Давж заалдах журмаар хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа

 

Давж заалдах гомдол гаргах

Анхан шатны журмаар хэрэг хянан шийдвэрлээд гаргасан шүүхийн шийдвэрт зохигч, гуравдагч этгээд, тэдгээрийн төлөөлөгч буюу өмгөөлөгч давж заалдах гомдол гаргах эрхтэй.

 Давж заалдах гомдлыг шийдвэр гаргасан шүүхээр дамжуулан гаргана.

Давж заалдах журмаар хянан шийдвэрлээгүй хэргийг хяналтын шатны шүүх хэлэлцэхгүй.

Давж заалдах гомдлын үндэслэлд анхан шатны шүүхээр хэлэлцэгдээгүй шинэ нотлох баримтыг заах эрхгүй.

/Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль 161-р зүйл/

Давж заалдах гомдлын хэлбэр, агуулга

Давж заалдах гомдлыг бичгээр гаргана.

Давж заалдах гомдолд дараахь зүйлийг заана:

 гомдлыг ямар шүүхэд гаргаж байгаа; гомдол гаргаж буй этгээдийн овог, эцгийн нэр, нэр, хаяг, эсхүл албан тушаал, хуулийн этгээд бол оноосон нэр, хаяг, оршин байгаа газар; аль шүүхийн, ямар шийдвэрийг давж заалдаж байгаа; шийдвэрийн ямар зүйл, заалт, үндэслэлийг зөвшөөрөхгүй байгаа; гомдол гаргаж буй этгээдийн хүсэлт.

Давж заалдах гомдолд түүнийг гаргасан этгээд гарын үсгээ зурна.

Давж заалдах журмаар гомдол гаргаж байгаа этгээд ИХШХШтХ-ийн 57.1, 57.4-т заасан журмаар улсын тэмдэгтийн хураамжийг урьдчилан төлнө.

/Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 162-р зүйл/

Давж заалдах гомдлыг хүлээн авах

Давж заалдах гомдлыг хэргийг хянан шийдвэрлэсэн анхан шатны шүүгч буюу шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга хүлээн авч, зохигч, тэдгээрийн төлөөлөгч буюу өмгөөлөгч, шаардлагатай бол гуравдагч этгээдэд танилцуулна.

Зохигч, гуравдагч этгээд, тэдгээрийн төлөөлөгч буюу өмгөөлөгч гомдлын талаар тайлбараа өгөх эрхтэй.

Анхан шатны шүүх давж заалдах гомдолд улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт, гаргасан тайлбарыг хавсарган хэргийн хамт гомдлыг хүлээн авсан өдрөөс хойш 3 хоногийн дотор давж заалдах шатны шүүхэд хүргүүлнэ.

Давж заалдах гомдлоос татгалзах

Давж заалдах гомдол гаргасан этгээд давж заалдах шатны шүүх хуралдаанаас өмнө гомдлоосоо татгалзвал шүүх түүнийг гомдол гаргаагүйд тооцно.

Давж заалдах гомдлоосоо татгалзсан тохиолдол улсын тэмдэгтийн хураамжийг буцаан олгох тухай шүүгч захирамж гаргана.

Давж заалдах гомдол гаргахад энэ хуульд заасан журмыг баримтлаагүй болшүүх гомдлыг хүлээн авахгүй бөгөөд энэ тухай шүүгч захирамж гаргана.

/Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль ,164-р зүйл/

 

Шүүх хуралдаанд биечлэн оролцох

Зохигч, гуравдагч этгээд, тэдгээрийн төлөөлөгч буюу өмгөөлөгч давж заалдах шатны шүүх хуралдаанд оролцохыг бичгээр хүсвэл

шүүх давж заалдах шатны шүүх хуралдаан хэзээ, хаана болохыг мэдэгдэнэ.

Хэргийн оролцогчид шүүх хуралдаанд ирээгүй явдал давж заалдах журмаар хэргийг хянан шийдвэрлэхэд саад болохгүй.

/Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль,165-р зүйл/

 

Давж заалдах журмаар хэрэг хянан шийдвэрлэх

Давж заалдах журмаар хэргийг 3 шүүгчийн бүрэлдэхүүнтэйгээр хянан шийдвэрлэнэ.

Давж заалдах гомдол гарсан хэргийг шүүх хүлээн авсан өдрөөс хойш 30 хоногт багтаан хянан шийдвэрлэнэ..

Давж заалдах журмаар хэрэг хянан шийдвэрлэх шүүх хуралдааныг шүүгчдийн зөвлөлгөөнөөс томилсон шүүгч даргална.

Давж заалдах журмаар хэрэг хянан шийдвэрлэж буй шүүх зөвхөн гомдолд дурдсан үндэслэлээр хязгаарлалгүй хэргийг бүхэлд нь хянан үзнэ.

 Шүүх хуралдаанд хэргийг нэг шүүгч илтгэнэ.

Дараа нь зохигч, гуравдагч этгээд, тэдгээрийн төлөөлөгч буюу өмгөөлөгч тайлбар гаргах, харилцан асуулт тавих бөгөөд хэргийн материалыг судалснаар шүүх хуралдаан завсарлан шүүх бүрэлдэхүүн зөвлөлдөнө.

Шүүх хуралдаанд нотлох баримтын талаархи мэдүүлгийг унших, эсхүл бичлэгээс танилцуулж болно.

/Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 166-р зүйл/

 

Шүүхийн магадлал

Давж заалдах журмаар хэрэг хэлэлцсэн шүүх дараахь байдлаар хянан шийдвэрлэж магадлал гаргана:

давж заалдах гомдлыг хүлээж авах боломжгүй буюу үндэслэлгүй бол түүнийг хангахгүй орхиж анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээх;

анхан шатны шүүхийн шийдвэрт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах;

анхан шатны шүүхийн шийдвэрийн зарим хэсгийг хүчингүй болгож бусад хэсгийг хэвээр үлдээх буюу өөрчлөх;

анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг бүхэлд нь буюу зарим хэсгийг хүчингүй болгож хэргийг буюу нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгох;

хуульд заасан хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны журмыг ноцтой зөрчсөн гэж үзвэл шийдвэрийг хүчингүй болгож дахин шийдвэрлүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцаах,

Магадлалд анхан шатны журмаар хэргийг хянан шийдвэрлэсэн шүүхийн шийдвэрийн агуулга, давж заалдах гомдлын үндэслэл, гаргаж байгаа магадлалын үндэслэлийг тус тус тусгана.

 Магадлал танилцуулан сонсгомогц хүчинтэй болох бөгөөд магадлал хүчинтэй болсноос хойш 7 хоногийн дотор агуулгыг бичгээр үйлдэж, шүүх бүрэлдэхүүн гарын үсэг зурна.

 Зохигч дээрх хугацаа өнгөрснөөс хойш 14 хоногийн дотор давж заалдах шатны шүүхэд хүрэлцэн ирж магадлалыг өөрөө гардан авна.

 Дээр заасан хугацаанд зохигчид шүүхэд хүрэлцэн ирж магадлалыг өөрөө гардан аваагүй бол уг хугацаа өнгөрснөөс хойш 7 хоногийн дотор зохигчийн оршин суугаа /оршин байгаа/ газар болон ажилладаг байгууллагын аль нэг хаягаар баталгаат шуудангаар, эсхүл шүүхийн ажилтнаар хүргүүлнэ.

Магадлалыг дээр зааснаар зохигчид хүргүүлснийг магадлал гардан авсанд тооцно.

/Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 167 дүгээр зүйл, 119 дүгээр зүйл/;

Давж заалдах шатны шүүхийн магадлалд магадлалыг гардан авсан, эсхүл хүргүүлснээс хойш 14 хоногийн дотор хяналтын журмаар гомдол гаргаж болно.

Давж заалдаххугацааг хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар хэтрүүлсэн бол хугацаа сэргээлгэх хүсэлтийг анхан шатны шүүхэд гаргана.

Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн167-р зүйл/;

Давж заалдах шатны шүүхийн магадлалд хяналтын журмаар /Улсын дээд шүүхэд/ гомдол гаргахдаа анхан шатны шүүхээр дамжуулж гаргана.

 

 

 

 

 

 

Санал асуулга
1) Та шүүхийн захиргааны ажилтны үйл ажиллагаанд хэр сэтгэл ханамжтай байна вэ?