- Шинэ короновирусын халдвараас сэргийлэх зорилгоор Нийслэлийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүх хуралдаанд оролцохоор тус шүүхэд хүрэлцэн ирэх хэргийн оролцогчид болон бусад иргэдийг амны хаалт /маск/ зүүж ирэхийг сануулж байна.
x

Давж заалдах шатны шүүх хуралдаан

Давж заалдах шатны шүүх хуралдаан

Давж заалдах шатны шүүх хуралдаан

 

      *Шүүгчдийн зөвлөлгөөнөөс тогтоосон журмын дагуу томилогдсон даргалагч, илтгэгч нийт 3 шүүгчийн бүрэлдэхүүнтэй хэргийг хянана.

 

 

 Шүүх бүрэлдэхүүн


 Шүүх хуралдааны ерөнхий дараалал

 

* Шүүх хуралдааныг даргалагч нээнэ.

*Зохигчдын ирцийг нарийн бичгийн дарга бүртгэж даргалагчид илтгэнэ.

Хуралдаан даргалагч шүүх хуралдааны дэг, оролцогчид эдлэх эрх, хүлээх үүргийг тайлбарлаад, шүүх бүрэлдэхүүн, нарийн бичгийн даргаас татгалзал байгаа эсэх, хэргийг  хэлэлцэхээсөмнө давж заалдах шатны шүүхэд гаргах хүсэлт байгаа эсэхийг лавлана.

Хүсэлт гаргасан тохиолдолд шүүх бүрэлдэхүүн уг хүсэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэнэ.

  * Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны талаар хэргийн оролцогч хүсэлт гаргах эрхтэй боловч энэ нь хэргийг давж заалдах шатны шүүхэд хянан шийдвэрлэх эрх хэмжээгээр хязгаарлагдана.

  * Тухайлбалхэргийн оролцогч нотлох баримт бүрдүүлэх, шинээр гэрчийг байцаах, шинжээч томилох зэрэг хүсэлтийг давж заалдах шатны шүүхэд гаргах эрхгүй.

  * Давж заалдах шатны шүүх хуралдаанд хэргийн оролцогч биечлэн оролцож байвал гомдол гаргагч өөрийн гомдлынхоо үндэслэлийн талаар танилцуулж, эсрэг тал уг гомдолд хариу тайлбар гаргах зэрэг  ажиллагаахуралдаан даргалагчийн зөвшөөрөлтэй явагдана.

  * Хэргийн оролцогчид гомдлын үндэслэлээ танилцуулах, хариу тайлбар гаргах болон шүүх бүрэлдэхүүнээс тавьсан асуултад хариулах зэрэгт даргалагчийн зөвшөөрөлтэйгөөр суудлаасаа босч хариулна.

   * Шүүх бүрэлдэхүүн хэрэгт авагдсан нотлох баримтыг  судална.

   *Нотлох баримт судлаж дууссанаар шүүх хуралдаан завсарлаж, шүүх бүрэлдэхүүн зөвлөлдөнө.

   *Давж заалдах шатны шүүхийн магадлалыг танилцуулан сонсгоно.

   *Даргалагчаас шүүх хуралдаан хаасныг мэдэгдэнэ.

 

Шүүхийн магадлалыг гардан авах тухай

*Магадлал танилцуулан сонсгомогц хүчинтэй болох бөгөөд магадлал хүчинтэй болсноос хойш 7 хоногийн дотор агуулгыг бичгээр үйлдэж, шүүх бүрэлдэхүүн гарын үсэг зурна.

 

 

* Зохигч дээрх хугацаа өнгөрснөөс хойш 14 хоногийн дотор давж заалдах шатны шүүхэд хүрэлцэн ирж магадлалыг өөрөө гардан авна.

* Дээр заасан хугацаанд зохигчид шүүхэд хүрэлцэн ирж магадлалыг өөрөө гардан аваагүй бол уг хугацаа өнгөрснөөс хойш 7 хоногийн дотор зохигчийн оршин суугаа /оршин байгаа/ газар болон ажилладаг байгууллагын аль нэг хаягаар баталгаат шуудангаар, эсхүл шүүхийн ажилтнаар хүргүүлнэ.

* Магадлалыг дээр зааснаар зохигчид хүргүүлснийг магадлал гардан авсанд тооцно.

/Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 167 дүгээр зүйл, 119 дүгээр зүйл/;

 

Давж заалдах шатны шүүх хуралдаанд биечлэн оролцох тухай     

   * Зохигч, гуравдагч этгээд, тэдгээрийн төлөөлөгч буюу өмгөөлөгч шүүх хуралдаанд биечлэн оролцох хүсэлт бичгээр гаргасан тохиолдолд давж заалдах шатны шүүх хуралдаан хэзээ, хаана болох товыг шүүх мэдэгдэнэ.

   * Давж заалдах гомдолд болон хариу тайлбарт давж заалдах шатны шүүх хуралдаанд биечлэн оролцох тухай дурьдаагүй бол давж заалдах шатны шүүх хэргийг хүлээн авснаас хойшхи хугацаанд хэргийн оролцогч хүсэлтээ бичгээр гаргах бөгөөд энэ тохиолдолд шүүх хуралдааны товыг эсрэг талд мэдэгдэх боломжтой хугацаанд буюу шүүх хуралдаан зарлахаас өмнө гаргана.

  * Хүсэлтийг бичгээр гаргахдааанхан шатны шүүх, шийдвэрийн огноо дугаар, хэргийн оролцогчийн нэр, холбогдох утасны дугаар, хаяг зэргийг тодорхой бичсэн байна.

  * Мөн шүүх хүсэлтийг хүлээн авч бүртгэх, шилжүүлэх боломжит хугацаанд давж заалдах шатны шүүхэд биечлэн хүргэх, шуудангаар хүргүүлэх, факсаар илгээх гэх мэт арга хэлбэрийг сонгож болно.  

  * Зохигч, гуравдагч этгээд, тэдгээрийн төлөөлөгч буюу өмгөөлөгч давж заалдах шатны шүүх хуралдаанд ирээгүй явдал давж заалдах журмаар хэргийг хянан шийдвэрлэхэд саад болохгүй.

/ Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 165  дугаар зүйл/;

  * Зохигч шүүх хуралдааны товыг шүүхээс лавлах үүрэг хүлээнэ.

/Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 76  дугаар зүйл, 76.2 /;

  * Шүүх хуралдаанд биечлэн оролцох хүсэлт бичгээр гаргаагүй эсхүл шүүх хуралдаан хэзээ, хаана болохыг шүүх мэдэгдээгүй явдал нь давж заалдах шатны шүүх хуралдааны товыг лавлах зохигчийн эрхийг, эсвэл хүрэлцэн ирсэн зохигч, тэдгээрийн төлөөлөгч буюу өмгөөлөгч, гуравдагч этгээдийн уг шүүх хуралдаанд биечлэн оролцох эрхийг хязгаарлахгүй.

  * Шүүх хуралдаанд биечлэн оролцох хүсэлт бичгээр гаргаагүй бол давж заалдах шатны шүүх хуралдаан хэзээ, хаана болохыг шүүх зохигч, тэдгээрийн төлөөлөгч буюу өмгөөлөгч, гуравдагч этгээдэд мэдэгдэх үүрэггүй боловч ийнхүү мэдэгдэхийг мөн хориглохгүй.

/Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн дэлгэрэнгүй тайлбар, 2014 он,395 дугаар тал/

Санал асуулга
1) Та шүүхийн захиргааны ажилтны үйл ажиллагаанд хэр сэтгэл ханамжтай байна вэ?