x

ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХИЙН БҮРЭН ЭРХ ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХИЙН БҮРЭН ЭРХ

ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХИЙН БҮРЭН ЭРХ ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХИЙН БҮРЭН ЭРХ

20.1.2.хуулиар тусгайлан харьяалуулсан хэрэг, маргааныг анхан шатны журмаар хянан шийдвэрлэх;